Kontraseptivlarni qo`llash

(100 ta 15-49 yoshdagi ayollarga nisbatan)